Menu
Kroniki Dwuświata
Strona głównaPolityka Prywatności sklepu internetowego Kroniki Dwuświata

Polityka Prywatności sklepu internetowego Kroniki Dwuświata

Polityka prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem kopijer.pl

1. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady i cele przetwarzania przez Administratora Danych osobowych oraz Cookies Użytkowników, przy czym Administrator zbiera Dane osobowe oraz Cookies Użytkowników w związku i podczas korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.

2. DEFINICJE

Z zastrzeżeniem zdania następnego, wszelkie pojęcia użyte w Polityce Prywatności w zapisie z wielkiej litery mają znaczenie określone w udostępnianym za pośrednictwem Sklepu regulaminie sklepu internetowego dostępnego pod adresem kopijer.pl. Ponadto, na potrzeby Polityki Prywatności przyjmuje się następujące znaczenia wskazanych niżej pojęć (również w przypadku użycia ich w liczbie mnogiej):

2.1. „Administrator”oznacza Sprzedawcę.
2.2. „Cookies”oznaczają małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika, które gromadzą informacje ułatwiające korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu.
2.3. „Dane osobowe”oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
2.4. „RODO”oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.5. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną odwiedzającą Sklep lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcji Sklepu określonych w Polityce Prywatności.

 

  1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika, który nie posiada Konta, nie wyraża zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną e-mailowych powiadomień o interesujących wydarzeniach, ofertach lub treściach, w tym w szczególności zawierających informacje handlowe, ani nie składa Zamówienia bez zakładania Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przetwarzanie przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikowi Treści. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
3.1.3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Regulaminu. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.

3.2. W związku z założeniem przez Użytkownika Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: imię i nazwisko, Login oraz Hasło. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia i posiadania przez Użytkownika Konta. Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies. Przedmiotowe dane mogą być przetwarzanie przez Administratora:

3.2.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikowi Treści. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.2.2. w celu obsługi zawieranych przez Użytkownika Umów Sprzedaży. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania przedmiotowych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.2.3. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
3.2.4. w celu obsługi reklamacji związanych z realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.2.5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.

3.3. W związku ze złożeniem przez Użytkownika Zamówienia oraz zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika:

3.3.1. dane niezbędne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy rozliczeniowy oraz adres pocztowy dostawy. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
3.3.2. dane dodatkowe, które mogą ułatwić realizację Umowy Sprzedaży: nazwę firmy dla adresu pocztowego rozliczeniowego oraz nazwę firmy dla adresu pocztowego dostawy. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i fakultatywne – nie wpływa na możliwość złożenia Zamówienia lub zawarcia lub realizacji Umowy Sprzedaży.
3.3.3. Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies.

Przedmiotowe dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

3.3.4. w celach wskazanych w pkt. 3.2.2 – 3.2.5 Polityki Prywatności;
3.3.5. w celu realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowo – księgowych. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.4. W związku z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną e-mailowych powiadomień o interesujących wydarzeniach, ofertach lub treściach, w tym w szczególności zawierających informacje handlowe (tzw. newsletter) – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres e-mail oraz, jeżeli adres e-mail zawiera te dane, imię i nazwisko. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania od Administratora newslettera. Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies. Przedmiotowe dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

3.4.1. w celu obsługi, w tym wysyłki do Użytkownika, newslettera. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3.4.2. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
3.4.3. w celu obsługi reklamacji związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie newslettera. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.4.4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie newslettera. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.

3.5. W związku z wysłaniem przez Użytkownika do Administratora zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnionego w ramach Sklepu formularza kontaktowego – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika:

3.5.1. dane niezbędne do obsługi zapytania: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania;
3.5.2. dane dodatkowe, które mogą ułatwić obsługę zapytania: numer telefonu. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i fakultatywne – nie wpływa na możliwość obsługi zapytania.

 

Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies.

3.6. W związku z wysłaniem przez Użytkownika do Administratora zapytania za pośrednictwem poczty tradycyjnej – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika:

3.6.1. dane niezbędne do obsługi zapytania: nazwa oraz dane kanału kontaktu zwrotnego, na który Administrator ma skierować odpowiedź na zapytanie (adres e-mail lub nazwa i adres poczty tradycyjnej). Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania;
3.6.2. dane dodatkowe, które mogą ułatwić obsługę zapytania. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i fakultatywne – nie wpływa na możliwość obsługi zapytania.

Przedmiotowe dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

3.6.3. w celu obsługi zapytania. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3.6.4. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
3.6.5. w celu obsługi reklamacji związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie zapytania. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.6.6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie zapytania. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.

3.7. W zakresie Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instragram), Administrator przetwarza dane tych Użytkowników wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

  1. WYKORZYSTANIE COOKIES

Administrator wykorzystuje Cookies przede wszystkim w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług zgodnie z Regulaminem / Umową o Świadczenie Usług oraz w celu poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator lub osoby trzecie, które świadczą na rzecz Administratora usługi analityczne i statystyczne, przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, smartphone itp.), takich jak:

4.1. Cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
4.2. uwierzytelniające Cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
4.3. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
4.4. trwałe Cookies, służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
4.5. Cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
4.6. Cookies Google Analytics służące do monitorowania ruchu w Sklepie, tj. analityki danych  (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
4.7. Cookies służące do monitorowania ruchu w Sklepie i targetowania reklam w serwisie Facebook, tzw. Pixel Facebooka (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Facebook w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu, oraz do targetowania w serwisie Facebook reklam dla Użytkownika). Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację, jednakże Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Umowy Sprzedaży, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
5.2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 
6.1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:

6.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator przekazuje Użytkownikowi informację o przetwarzaniu dotyczących go Danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych osobowych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia;
6.1.2. prawo do uzyskania kopii Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator przekazuje Użytkownikowi kopię przetwarzanych dotyczących go Danych osobowych;
6.1.3. prawo do sprostowania Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych osobowych dotyczących Użytkownika, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
6.1.4. prawo do usunięcia Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator usuwa Dane osobowe dotyczące Użytkownika, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
6.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na Danych osobowych dotyczących Użytkownika, z wyjątkiem operacji, na które Użytkownik wyraził zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie przedmiotowych danych);
6.1.6. prawo do przenoszenia Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator, w zakresie w jakim Dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydaje Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
6.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestaje przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika w celach marketingowych. Wykonanie przez Użytkownika przedmiotowego prawa sprzeciwu nie wymaga uzasadnienia;
6.1.8. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w innych celach – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestaje przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Wykonanie przez Użytkownika przedmiotowego prawa sprzeciwu wymaga uzasadnienia i podlega ocenie Administratora;
6.1.9. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika przetwarzanych na podstawie jego zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
6.1.10. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć w tym przedmiocie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. Wniosek dotyczący realizacji któregokolwiek z praw, o których mowa w pkt. 6.1.1 – 6.1.9 Polityki Prywatności, można złożyć:

6.2.1. pisemnie – pod adresem: Paweł Kopijer, ul. Wincentego Styczyńskiego 3m1, 44-100 Gliwice;
6.2.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: pawel@kopijer.pl

6.3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać zakres i przedmiot żądania Użytkownika, w tym w szczególności powinien określać, z którego z praw, o których mowa w pkt. 6.1.1 – 6.1.9 Polityki Prywatności, Użytkownik chce skorzystać.
6.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Użytkownika w oparciu o treść wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
6.5. Administrator udziela odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, w terminie miesiąca od daty jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
6.6. Administrator udziela odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, za pośrednictwem kanału kontaktu, poprzez który przedmiotowy wniosek otrzymał; w przypadku wniosku otrzymanego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, Administrator udzieli odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wniosek Użytkownika.

 

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 
7.1. W związku z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe lub prawne, kurierzy (w związku z realizacją Umowy Sprzedaży).
7.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W zakresie przekazywania Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), Administrator informuje, że – w związku z korzystaniem przez niego z usług Google Analytics oraz Facebook Pixel – Dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Jednocześnie Administrator informuje, że zarówno Google, jak i Facebook, jako uczestnicy zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zapewniają odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 RODO.

  1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

9.1. pisemnie – pod adresem: Paweł Kopijer, ul. Wincentego Styczyńskiego 3m1, 44-100 Gliwice;
9.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: pawel@kopijer.pl.

 10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator na bieżąco weryfikuje i, w razie potrzeby, dokonuje aktualizacji Polityki Prywatności.

 

Szybki kontakt
Odmowa Dostosuj Zezwól na wszystkie
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
ZAAKCEPTUJ